XichLipDongAnh (HoSE), 10/18/2021 2:28:55 AM

Thông báo Mời Tham dự ĐHCĐ Thương Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xích líp Đông...

Thông báo Mời Tham dự ĐHCĐ Thương Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xích Líp Đông anh (22/03/2019)

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG...

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (19/02/2019).

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH (19/02/2019)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức...

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ năm 2018

Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ năm 2018.(17/04/2018)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com