XichLipDongAnh (HoSE), 6/9/2023 5:03:19 AM

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 Các Báo cáo, Tờ trình thông qua ĐHCĐ thường niên 2023 (21/04/2023).

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan (20/04/2023).

Công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan

Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công bố thông tin (giao dịch cổ phiếu, giao dịch quyền mua cổ phiếu)

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO V/v HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG...

THÔNG BÁO Số 25-2023.VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNGKÝ MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Thông tin chào bán ra công chúng

Thông tin chào bán ra công chúng (28/02/2023).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com