XichLipDongAnh (HoSE), 10/3/2022 3:21:16 PM

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 (15/04/2016)

Thư mời tham dự đại hội cổ đông 2016

Thư mời tham dự đại hội cổ đông 2016 (15/04/2016)

Giấy ủy quyền tham luận đại hội cổ đông 2016

Giấy ủy quyền tham luận đại hội cổ đông 2016 (15/04/2016)

Đăng ký tham luận đại hội cổ đông 2016

Đăng ký tham luận đại hội cổ đông 2016 (15/04/2016)

Chương trình đại hội cổ đông 2016

Chương trình đại hội cổ đông 2016 (15/04/2016)

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016 (15/04/2016)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com