XichLipDongAnh (HoSE), 10/3/2022 2:20:26 PM

Hoạt dộng ban quản trị 2015

Hoạt dộng ban quản trị 2015 (28/01/2016)

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015 (08/06/2015)

Nghị quyết đại hội cổ đông 2015

Nghị quyết đại hội cổ đông 2015 (28/04/2015)

Biên bản đại hội cổ đông 2015

Biên bản đại hội cổ đông 2015 (28/04/2015)

Đăng ký tham luận đại hội cổ đông 2015

Đăng ký tham luận đại hội cổ đông 2015 (08/04/2015)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com