XichLipDongAnh (HoSE), 7/5/2022 1:39:21 PM

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng (29/10/2020).

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng (29/10/2020).

Báo cáo thay đổi cổ phần/ thay đổi cổ đông lớn 29/10/2020

Báo cáo thay đổi cổ phần/ thay đổi cổ đông lớn 29/10/2020.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.(18/08/2020)

Tài liệu nghị quyết HĐQT- công bố thông tin- thông báo công ty xích líp đông...

Tài liệu nghị quyết HĐQT- công bố thông tin- thông báo công ty xích líp đông anh (31/07/2020)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn(07/07/2020).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com