XichLipDongAnh (HoSE), 10/18/2021 1:56:27 AM

Biên bản họp ban kiểm soát 2019

Biên bản họp ban kiểm soát 2019 (02/05/2019).

Nghị quyết thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị 2019

Nghị quyết thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị 2019 (02/05/2019).

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2019 (23/04/2019).

Quyết định của TGĐ công ty về chi trả cổ tức năm 2019

Quyết định của TGĐ công ty về chi trả cổ tức năm 2019 (24/04/2019).

Thông tin ứng viên đề cử thành viên BKS

Thông tin ứng viên đề cử thành viên BKS (19/04/2019)

Thông tin ứng viên đề cử thành viên HDQT

Thông tin ứng viên đề cử thành viên HDQT (19/04/2019).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com