XichLipDongAnh (HoSE), 10/18/2021 1:28:59 AM

Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 công ty CP XLĐA về việc sửa đổi...

Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 công ty CP XLĐA về việc sửa đổi điều lệ (10/04/2017)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả cổ tức

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả cổ tức (28/04/2017)

Tờ trình thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017

Tờ trình thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017 (13/04/2017)

Tờ trình của ban kiểm soát

Tờ trình của ban kiểm soát (13/04/2017)

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP XLĐA

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP XLĐA (13/04/2017)

Phiếu lấy ý kiến điều lệ sửa đổi trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Phiếu lấy ý kiến điều lệ sửa đổi trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (13/04/2017)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com