XichLipDongAnh (HoSE), 8/15/2022 12:45:43 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhân cổ tức năm 2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhân cổ tức năm 2015 (12/05/2016)

Công bố thông tin bất thường về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền...

Công bố thông tin bất thường về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 (12/05/2016)

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (29/04/2016)

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (29/04/2016)

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần xích líp đông anh (29/04/2016)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 công ty cổ phần xích líp đông anh (29/04/2016)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com