XichLipDongAnh (HoSE), 8/15/2022 2:20:37 AM

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 (01/04/2020)

Tài liệu đại hội cổ đông 2020

Tài liệu đại hội cổ đông 2020 (01/04/2020)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán (26/03/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (02/03/2020)

Nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (02/03/2020)

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn,NĐT

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn,NĐT nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu công ty đại chúng (21/02/2020).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com