XichLipDongAnh (HoSE), 7/5/2022 1:41:07 PM

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/04/2021)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021.(23/04/2021)

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông năm 2021.(23/04/2021)

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021.(23/04/2021)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (26/03/2021)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com