XichLipDongAnh (HoSE), 7/5/2022 12:36:22 PM

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 cty Xích Líp Đông Anh

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 cty Xích Líp Đông Anh (26/03/2021)

Báo cáo tài chính đã kiếm toán công ty CP XLĐA

Báo cáo tài chính đã kiếm toán công ty CP XLĐA (25/03/2021)

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 (23/02/2021)

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (23/02/2021)

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020(26/11/2020).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com