XichLipDongAnh (HoSE), 5/30/2024 10:59:36 AM

Nghị quyết, Biên bản và các văn bản biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2024

Nghị quyết, Biên bản và các văn bản biểu quyết trong ĐHĐCĐ thường niên 2024 (23/04/2024).

Thông tin ứng viên HDQT, BKS

Thông tin ứng viên HDQT, BKS (19/04/2024)

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 (15/04/2024)

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (01/04/2024)

Báo cáo tài chính kiểm toán 2023

Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 (29/03/2024)

Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 (29/02/2024)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com