XichLipDongAnh (HoSE), 12/8/2023 3:27:26 PM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền (28/06/2019)

Biên bản họp ban kiểm soát 2019

Biên bản họp ban kiểm soát 2019 (02/05/2019).

Nghị quyết thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị 2019

Nghị quyết thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị 2019 (02/05/2019).

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2019 (23/04/2019).

Quyết định của TGĐ công ty về chi trả cổ tức năm 2019

Quyết định của TGĐ công ty về chi trả cổ tức năm 2019 (24/04/2019).

Thông tin ứng viên đề cử thành viên BKS

Thông tin ứng viên đề cử thành viên BKS (19/04/2019)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com