XichLipDongAnh (HoSE), 7/16/2024 4:54:55 AM

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và các văn bản kèm theo

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và các văn bản kèm theo (28/10/2021)

Nghị quyết HĐQT 10/2021

Nghị quyết HĐQT 10/2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình và báo cáo đại hội cổ đông năm 2021.(23/04/2021)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/04/2021)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com