XichLipDongAnh (HoSE), 6/14/2024 11:05:55 PM

Báo cáo kiểm toán năm 2021

Báo cáo kiểm toán năm 2021(30/03/2022).

Nghị quyết và thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Nghị quyết và thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. (21/02/2022)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021 (14/01/2021).

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.(09/12/2021)

Công bố thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán

Công bố thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán (26/11)

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐBT năm 2021

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐBT năm 2021

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com